Polityka Wiadomości branżowe

54-proc. wzrost zysku UNIQA Polska

Wynik finansowy brutto spółek po trzech kwartałach 2014 r. był znacznie lepszy w porównaniu z dziewięcioma miesiącami zeszłego roku i wyniósł 30,245 mln zł (I-IX 2013: 19,668 mln zł). Grupa w Polsce zebrała 992,18 mln zł składki przypisanej brutto (I-IX 2013: 1155,35 mln zł). UNIQA TU na Życie dynamicznie rozwijała sprzedaż
  • Wynik finansowy brutto spółek po trzech kwartałach 2014 r. był znacznie lepszy w porównaniu z dziewięcioma miesiącami zeszłego roku i wyniósł 30,245 mln zł (I-IX 2013: 19,668 mln zł).
  • Grupa w Polsce zebrała 992,18 mln zł składki przypisanej brutto (I-IX 2013: 1155,35 mln zł).
  • UNIQA TU na Życie dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną.
  • Spółka majątkowa odnotowuje wzrosty w ubezpieczeniach korporacyjnych i mieszkaniowych.

Wynik finansowy brutto spółek UNIQA w Polsce wzrósł o 54 proc. i wyniósł 30,245 mln zł po III kwartałach 2014 r.  Wpływ na poprawę wyniku miała m.in. racjonalna polityka oceny ryzyka oraz aktywne zarządzanie poziomem kosztów. Z kolei spadek składki przypisanej brutto sięgnął łącznie 14 proc., do 992,180 mln zł. Jest to głównie efekt wojny cenowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych i zmniejszenia sprzedaży ubezpieczeń życiowych ze składką jednorazową.

UNIQA TU

Po trzech kwartałach 2014 r. UNIQA TU w dalszym ciągu notowała wzrosty w najbardziej rentownych liniach biznesowych. Dzięki konsekwentnemu rozwojowi sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych składka przypisana w sektorze ubezpieczeń ogniowych wzrosła o 9,8 proc. Trzeci kwartał był okresem bardzo dynamicznego wzrostu sprzedaży nowego produktu mieszkaniowego ?Twój DOM Plus?, wprowadzonego w lutym tego roku. Składka przypisana z tej linii wzrosła po 3 kwartałach o 12,2 proc., a w samym 3. kwartale o 19,1 proc. Wzrosty zanotowała również w obszarze ubezpieczeń assistance (5,8 proc.), finansowych (4,6 proc.) oraz w ubezpieczeniach kredytu – typu PPI (15 proc.) skierowanych do sektora bancassurance.

W dalszym ciągu zmniejszeniu ulega przypis w obszarach rynku najsilniej objętych konkurencją cenową ? głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych (-8,9 proc.), których rynek w pierwszych 9 miesiącach 2014 r. notuje spadki sprzedaży na poziomie -3,5 proc.

Nie obniżyliśmy cen taryfowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Nie bierzemy udziału w wojnie cenowej. Spadek przypisu jest w tej sytuacji naturalny. Najważniejsza jest dla nas rentowność, a spadki w komunikacji rekompensujemy wzrostem sprzedaży innych ubezpieczeń majątkowych ? mówi Andrzej Jarczyk, prezes UNIQA Polska.

Spółka konsekwentnie prowadzi racjonalną politykę cenową opartą na oferowaniu produktów w cenie zapewniającej pokrycie ponoszonego ryzyka ubezpieczeniowego oraz na eliminacji z portfela ryzyk o najwyższej szkodowości.

Klienci wykorzystują panującą na rynku wojnę cenową i negocjują niższe składki. Równocześnie wielu z nich wnioskuje o utrzymanie dotychczasowej ceny rozszerzając listę ryzyk, za które odpowiada ubezpieczyciel. W tej sytuacji w przyszłym roku można spodziewać się obniżenia rentowności branży z tytułu wyższej szkodowości wygenerowanej przez zwiększoną odpowiedzialność ubezpieczycieli jak i spadek średniej ceny ? mówi Andrzej Jarczyk.

UNIQA TU zanotowała spadek składki przypisanej brutto na poziomie 4,5 proc. (wynikający głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych). Zebrała po trzech kwartałach 2014 r. składkę w kwocie 818,070 mln zł (I-IX 2013: 856,982 mln zł). W samym 3. kwartale 2014 r. składka przypisana brutto spadła o 1,9 proc. Zysk spółki przed opodatkowaniem wyniósł 26,864 mln zł (17,781 mln zł) po 3 kwartałach. I jest to rezultat o ponad 50 proc. lepszy od osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wpływ na tak dynamiczny wzrost zysków ma racjonalna polityka oceny ryzyka, konsekwentne eliminowanie z portfela najbardziej szkodowych umów oraz aktywne zarządzanie poziomem kosztów. Łączny poziom kosztów akwizycji i administracji był po trzech kwartałach o 5,8 proc. niższy niż rok wcześniej ? komentuje Andrzej Jarczyk.

Na poprawę wyniku finansowego wpływ ma również zmiana struktury portfela (udział ubezpieczeń komunikacyjnych w łącznej składce zmniejszył się po 3 kwartałach 2014 r. do 47,4 proc. w porównaniu z 50,1 proc. rok wcześniej), wzrost wyniku z działalności lokacyjnej, osiągnięty pomimo niskich stóp procentowych, oraz ciągła optymalizacja procesu inkasa składki pozwalająca na zmniejszenie poziomu tworzonych rezerw na nieściągalne należności.

 

UNIQA TU na Życie

Spółka w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. dynamicznie rozwijała sprzedaż produktów ze składką regularną przy jednoczesnym obniżaniu poziomu składki z produktów ze składką jednorazową. Łączna wartość składki przypisanej w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. wyniosła 174,110 mln zł (I-IX 2013: 298,342 mln zł). Wskaźnik wzrostu składki regularnej w analizowanym okresie 2014 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. wyniósł 14,1 proc., co oznacza przypis w kwocie 79,0 mln zł.

Jest to wzrost znacznie przekraczający rynkowy, który według danych po drugim kwartale 2014 r. wyniósł tylko 3,1 proc. ? mówi prezes UNIQA.

Najszybciej rośnie przypis z ubezpieczeń typu unit-linked, gdzie wskaźnik wzrostu wynosi 63 proc. Dynamiczny rozwój można zaobserwować również w przypadku innych linii produktowych, w tym ubezpieczeń grupowych (12 proc.) oraz podobny poziom wzrostu uzyskano w przypadku terminowego ubezpieczenia na życie. W strukturze portfela ubezpieczeń ze składką regularną dominowały ubezpieczenia grupowe, których udział w portfelu na koniec września 2014 r. wyniósł 56 proc.

Ubezpieczenia grupowe są głównym motorem wzrostu i liczymy, że nadal tak będzie. We wrześniu wprowadziliśmy nowy produkt ? Bezpieczna Przyszłość i tylko w pierwszym miesiącu sprzedaliśmy 50 polis. Wystartowaliśmy także ze sprzedażą ubezpieczeń grupowych w ramach przetargów publicznych i wchodzimy w sprzedaż u brokerów. Rozwijamy również intensywnie terminowe ubezpieczenia na życie ? mówi Andrzej Jarczyk. ? Obserwujemy bowiem coraz większe zainteresowanie klientów produktami ochronnymi.

Produkty ze składką jednorazową przyniosły spółce 95,1 mln zł przypisu w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. Zmniejszenie składki jednorazowej odzwierciedla tendencje obserwowane dla rynku ubezpieczeń (według danych po drugim kwartale 2014 r. rynek składki jednorazowej zanotował spadek o ponad 25 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego).

Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną oraz ścisła kontrola poziomu ponoszonych kosztów przyczyniły się do osiągnięcia oczekiwanego wyniku finansowego. Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za pierwsze trzy kwartały 2014 r. wyniósł 3,381 mln zł (I-IX 2013: 1,887 mln zł).

 

 

 

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy