Wiadomości branżowe

ATM opublikował raport finansowy za trzeci kwartał 2014 roku

ATM S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku. Narastająco po trzech kwartałach br. osiągnięte zostało 91,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-4% r/r, po wyłączeniu OST 112), 53,3 mln zł marży ze sprzedaży (-6% r/r) oraz 31,2 mln zł zysku EBITDA (-6% r/r) i 15,1 mln zł zysku operacyjnego (-18% r/r). Spółka poinformowała o działaniach

ATM S.A. przedstawiła sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku. Narastająco po trzech kwartałach br. osiągnięte zostało 91,8 mln zł przychodów ze sprzedaży (-4% r/r, po wyłączeniu OST 112), 53,3 mln zł marży ze sprzedaży (-6% r/r) oraz 31,2 mln zł zysku EBITDA (-6% r/r) i 15,1 mln zł zysku operacyjnego (-18% r/r). Spółka poinformowała o działaniach podjętych w celu przywrócenia pożądanej dynamiki wzrostu wyników.

Warszawa, 13 listopada 2014 r. ? Po niespełniającym oczekiwań Zarządu pierwszym półroczu 2014 roku, w III kwartale odnotowane zostało niestety dalsze pogorszenie wyników. Niższe o 7% r/r przychody ze sprzedaży (bez OST 112) przełożyły się na niższą o 10% marżę ze sprzedaży oraz 16-procentowy spadek zysku EBITDA i aż 40-procentową zniżkę zysku operacyjnego (m.in. na skutek zauważalnie wyższej amortyzacji, co jest efektem realizowanego procesu inwestycyjnego).

Najważniejszą przyczyną pogorszenia się wyników Spółki był w okresie od początku bieżącego roku bardzo istotny spadek przychodów z usług transmisyjnych, a zwłaszcza obniżka przychodów pozaabonamentowych ze sprzedaży nowych łączy transmisyjnych (2,3 mln zł w I-III kw. 2014 vs. 6,6 mln zł w I-III kw. 2013). Ponadto niezadowalające, w kontekście potencjału związanego z charakterystyką rynku i pozycją konkurencyjną ATM, było tempo przyrostu sprzedaży w kategorii usług centrów danych.

Dobry, najlepszy od wielu kwartałów wynik finansowy osiągnęła natomiast spółka stowarzyszona ATM S.A. ? Linx Telecommunications B.V. (w której ATM posiada ok. 21% udziałów). Udział Emitenta w jej wyniku wyniósł w minionym kwartale ok. 1,5 mln zł (oraz 1,6 mln zł narastająco od początku roku), dzięki czemu częściowo złagodzony został negatywny wpływ wymienionych we wstępie spadków w działalności operacyjnej na najniższe pozycje sprawozdania z dochodów ATM.

Pozytywnym zjawiskiem było utrzymujące się wysokie tempo przyrostu liczby obsługiwanych klientów ? w trzecim kwartale ich liczba przekroczyła 1 750 (ok. 20% r/r).

Usługi centrów danych

W najważniejszej, generującej największą część przychodów ATM kategorii usług ? czyli usługach centrów danych ? wypracowane zostało w III kwartale 2014 roku ok. 16,1 mln zł przychodów (ponad 46,8 mln zł narastająco od początku roku, co stanowi ok. 80% przychodów za cały 2013 rok). Tempo wzrostu wyniosło więc ok. 6,5% r/r dla III kw. i 9,5% r/r dla 3 kwartałów narastająco. To tempo wzrostu przychodów z usług centrów danych nie wydaje się satysfakcjonujące i nie skompensowało spadku przychodów z usług transmisyjnych. Główne czynniki, które miały wpływ na niższą od zakładanej dynamikę sprzedaży, były następujące:

  • odejście jednego z większych klientów kolokacyjnych na przełomie 2013 i 2014 roku (na skutek połączenia klienta z innym podmiotem) oraz postępujące od kilku kwartałów ograniczanie zakresu współpracy przez dwóch istotnych klientów z branży internetowej (zmniejszanie skali biznesu klientów)
  • niewystarczająca, w stosunku do oczekiwanej, liczba pozyskanych dużych klientów, wykazujących popyt na dedykowane serwerownie.

Uzupełniając dane dotyczące wyników usług centrów danych w III kwartale br., należy wspomnieć o prawie 30-procentowym wzroście liczby klientów r/r, tradycyjnie wysokim udziale przychodów abonamentowych w całości przychodów (98%) oraz systematycznie rosnącym znaczeniu tej kategorii usług w całości biznesu ATM: odpowiadały one w omawianym okresie za ok. 54% przychodów Spółki oraz 70% marży ze sprzedaży (bez OST 112).

Transmisja danych

Główną przyczyną obniżki przychodów z usług transmisyjnych w porównaniu do zeszłego roku jest brak istotnych przychodów ze sprzedaży nowych łączy (o charakterze niecyklicznym) w III kwartale br.

Ponadto w dziedzinie usług transmisji danych niestety w dalszym ciągu nie udało się zatrzymać, trwającego od początku 2013 roku, trendu spadkowego przychodów abonamentowych. W samym III kwartale wyniosły one 8,5 mln zł, co oznacza spadek o 9,5% r/r (odpowiednio 26,6 mln zł i 8% spadku r/r dla 3 kwartałów narastająco). Główną przyczyną tej negatywnej tendencji jest obecna na rynku telekomunikacyjnym ciągła presja na obniżkę cen jednostkowych, którą coraz trudniej zrównoważyć rosnącym wolumenem przesyłanych danych. ATM podejmuje intensywne działania w celu poszerzenia bazy klientów, w tym również o firmy spoza branży operatorskiej ? m.in. poprzez podłączanie kolejnych lokalizacji biznesowych do sieci ATMAN (każda lokalizacja oznacza potencjał do pozyskania nowych klientów). Na koniec minionego kwartału liczba tych lokalizacji wzrosła o ponad 25% r/r, co przełożyło się na ok. 13% wzrost liczby fakturowanych kontrahentów (r/r).

W konsekwencji opisanych powyżej zjawisk odnotowany został ponadprzeciętnie wysoki (ponad 90%) udział abonamentów w całkowitych przychodach z usług transmisji danych w okresie od początku 2014 roku. Udział przychodów z transmisji w całkowitych przychodach ATM wyniósł w minionym kwartale 29%, zaś udział marży ze sprzedaży ? 20% (bez OST 112).

Dostęp do Internetu

W kategorii usług dostępu do Internetu Spółka w dalszym ciągu ? podobnie jak w przypadku usług transmisji danych ? zmaga się z uwarunkowaną otoczeniem rynkowym silną presją na zniżkę cen jednostkowych. Jednocześnie, zgodnie ze strategią przyjętą przez ATM, następuje systematyczne obniżanie koncentracji przychodów w tej kategorii usług (zmniejszanie wagi dużych klientów z branży telekomunikacyjnej na korzyść mniejszych klientów z innych branż). W konsekwencji ARPU systematycznie spada, przy jednocześnie dynamicznie rosnącej liczbie klientów (+20% r/r w III kwartale br.). W rezultacie ww. zjawisk osiągnięto w III kwartale br. przychody z dostępu do Internetu w wysokości 4,3 mln zł (-5,5% r/r, -3% kw./kw.), niemal w 100% były to przychody o charakterze abonamentowym. Przychody z dostępu do Internetu miały w III kwartale br. 14% udziału w całkowitych przychodach ATM, zaś marża ze sprzedaży ? 10% (bez OST 112).

Działania naprawcze

W pierwszym tygodniu listopada Rada Nadzorcza Spółki powołała nowy skład Zarządu ATM S.A. ? Prezesem został mianowany Tadeusz Czichon, dotychczasowy Wiceprezes Zarządu. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołano natomiast Jacka Krupę, dotychczasowego dyrektora jednego z działów w pionie handlowym ATM.

? Jesteśmy liderem niezwykle dynamicznego i perspektywicznego rynku centrów danych. Posiadamy ogromny potencjał sprzedaży, który może zaspokoić szybko rosnący popyt. Ten potencjał chcielibyśmy wykorzystać jeszcze efektywniej ? powiedział Tadeusz Czichon.

W celu przywrócenia pożądanej dynamiki wzrostu sprzedaży usług, odpowiadającej potencjałowi lidera rynku kolokacyjnego oraz czołowego dostawcy usług transmisyjnych w Polsce, rozpoczęte zostały m.in. działania:

  • prowadzące do podwyższenia ogólnej efektywności działów handlowych (m.in. reorganizacja struktury pionu handlowego, poprawa atrakcyjności programu motywacyjnego dla handlowców, rozwój narzędzi analitycznych wspierających sprzedaż i ocenę wyników handlowych)
  • mające na celu poprawę skuteczności sprzedaży do dużych klientów, w tym instytucji finansowych (m.in. kampania prasowa skorelowana w czasie z wydaniem ?Rekomendacji D? przez Komisję Nadzoru Finansowego)
  • poświęcone zwiększeniu retencji klientów ? m.in. dokładniejsze monitorowanie poziomu zadowolenia klientów, odpowiednie działania wyprzedzające skierowane do klientów, którym kończą się umowy abonamentowe
  • reorganizujące i rozszerzające dział produktowy, odpowiedzialny m.in. za politykę cenową (promocje, sprzedaż usług w pakietach) oraz kształtowanie optymalnego portfolio usług
  • rozszerzające ofertę o nowe usługi, w tym usługi wyższego rzędu (np. uruchamiana obecnie usługa chmury prywatnej ATMAN Private Cloud) ? jako odpowiedź na rosnące potrzeby klientów oraz poszukiwanie nowych segmentów rynku
  • w zakresie aktywnego poszukiwania możliwości zwiększenia sprzedaży usług poza granicami Polski, w tym również poprzez kanały sprzedaży partnerskiej.

? ATM ma świetny zespół, przez lata zdobywane kompetencje i ekspercką wiedzę. Zrealizował inwestycje dające praktycznie nieograniczony potencjał sprzedaży w zakresie centrów danych na najbliższe lata. Ma wszelkie atuty, aby dynamicznie zwiększać swoją sprzedaż na rynku krajowym i za granicą ? zapowiedział Jacek Krupa.

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy