Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski dobre wyniki przeglądu jakości aktywów i stress testów

ING Bank Śląski pomyślnie przeszedł przegląd jakości aktywów (asset quality review) oraz testy warunków skrajnych przeprowadzone przez Komisję Nadzoru Finansowego. We wszystkich badanych scenariuszach wartość współczynnika kapitałowego banku jest trzecią co do wielkości wśród banków objętych przeglądem. Wyniki tego badania potwierdziły silną pozycję kapitałową ING Banku Śląskiego.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dokonał przeglądu jakości aktywów oraz stress testu 15 banków reprezentujących około 79% aktywów polskiego sektora banków komercyjnych oraz około 72% aktywów sektora bankowego, w tym Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego.

Kluczowe wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testu warunków skrajnych (stress testu) dla Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego:

  1. współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) na koniec 2013 roku: 15,50%,
  2. współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR na koniec 2013 roku: 14,85% (minimum określono na poziomie 8%),
  3. współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR oraz stress testu dla scenariusza bazowego: 15,52% (minimum określono na poziomie 8%),
  4. współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) zawierający wynik AQR oraz stress testu dla scenariusza szokowego: 13,66% (minimum określono na poziomie 5,5%).

Wyniki dla scenariusza bazowego oraz szokowego odnoszą się najniższego poziomu kapitału w branym pod uwagę w stress testach okresie trzech lat (2014-2016).

 

 


dostarczył infoWire.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy